« Alle nieuwsberichten

In welke mate vermindert het voordeel van alle aard m.b.t. bedrijfswagens de verworpen autokosten?

De meeste autokosten zijn enkel gedeeltelijk aftrekbaar voor vennootschapsbelasting doeleinden. Bovendien biedt de betrokken vennootschap doorgaans ook een bedrijfsauto aan aan haar werknemers en bestuurders, waardoor deze laatstgenoemden belastbaar zijn op een voordeel van alle aard voor Belgische personenbelasting doeleinden. In welke mate kan zo’n voordeel van alle aard de belastbare basis van de verworpen uitgaven verminderen voor vennootschapsbelasting doeleinden?

Volgens het Belgisch belastingrecht zijn de meeste auto gerelateerde uitgaven enkel gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar afhankelijk van de CO2 uitstoot van de betrokken auto. Deze autokosten worden toegevoegd aan de verworpen uitgaven van de vennootschap.

Anderzijds, als de vennootschap een bedrijfsauto toekent aan bestuurders en/of werknemers zijn de onderliggende autokosten slechts beperkt aftrekbaar zoals hierboven uitgelegd, terwijl de bestuurder of werknemer onderworpen is aan progressieve Belgische personenbelasting tarieven op een voordeel van alle aard (“VAA”) waarvan de belastbare basis berekend wordt op een forfaitaire basis, ook hoofdzakelijk in functie van CO2 uitstoot van de auto. Welnu, om dubbele belasting te vermijden (t.w. zowel voor vennootschapsbelasting als personenbelasting doeleinden), kan het VAA in aftrek genomen worden van de desbetreffende verworpen auto uitgaven.

Als de werknemer of bestuurder bovendien een private bijdrage voor het gebruik van de bedrijfswagen betaalt aan de werkgever, vermindert deze bijdrage de belastbare basis van het VAA voor personenbelasting doeleinden.

Volgens het antwoord van de minister van Financiën op een parlementaire vraag van 22 oktober 2014, zou deze private bijdrage de verworpen auto uitgaven niet verminderen (ook al wordt deze bijdrage geboekt als inkomen in de resultatenrekening van de onderneming en is deze aldus begrepen in de belastbare basis van de vennootschap).

Echter, op 12 februari 2019 ging het Hof van Beroep van Antwerpen niet akkoord met de visie van de minister van Financiën en oordeelde dat het volledige bedrag van het VAA (d.w.z. zonder aftrek van de private bijdrage) de verworpen auto uitgaven zou moeten verminderen.

De redenering en conclusie van deze rechtspraak worden indirect gesteund door nieuwe Belgische belastingwetgeving. Inderdaad, de nieuwe regel zegt dat, als auto uitgaven als zodanig worden doorgerekend naar een andere persoon, er niet langer een verworpen auto uitgave is voor de persoon die doorrekent (terwijl de persoon aan wie de auto uitgaven worden doorgerekend deze uitgave moet rapporteren als een verworpen auto uitgave in zijn belastingaangifte).

Op basis van nieuwe Belgische belastingwetgeving en recente rechtspraak, hebben belastingplichtigen in België argumenten om het volledige bedrag van een VAA als gevolg van het privaat gebruik van een bedrijfswagen in aftrek te nemen van hun verworpen uitgaven, zelfs als de werknemers/bestuurders een private bijdrage hebben gemaakt. Volledigheidshalve moeten we melden dat de Belgische fiscus zijn eerder standpunt nog niet officieel heeft gewijzigd.