« Alle nieuwsberichten

Overweeg een corona tax shelter investering met een 20% belastingvoordeel

Sinds een vijftal jaar hebben natuurlijke personen de mogelijkheid om te investeren in aandelen van startende en groeiende KMO’s. De belastingplichtige kan dan genieten van een belastingvermindering in de personenbelasting. De huidige tax shelter wetgeving werd nu ook tijdelijk uitgebreid naar KMO’s in nood als gevolg van de coronacrisis. Hoe werkt het ?

Dit nieuwe tax shelter regime is een tijdelijke maatregel van toepassing op de verwerving van aandelen naar aanleiding van een kapitaalverhoging in geld tussen 14 maart 2020 – 31 december 2020. De inbreng dient volledig volstort te zijn tegen 31 december 2020. De datum van oprichting van de betrokken KMO is niet relevant. De investering moet echter worden gedaan in het aandelenkapitaal van een KMO waarvan de omzet in de periode 14 maart 2020 – 30 april 2020 met minstens 30% is gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Als de KMO pas is opgericht na 14 maart 2020, dan wordt het omzetcijfer van de periode 14 maart 2020 – 30 april 2020 vergeleken met de geschatte omzet voor dezelfde periode zoals vastgelegd in het financieel plan van de onderneming.

De tax shelter regeling komt neer op een belastingvermindering van 20% voor personenbelastingdoeleinden, toegepast op het bedrag van de in aanmerking komende investering.

Slechts rechtstreekse investeringen door natuurlijke personen komen in aanmerking. Het tijdelijke tax shelter regime is uitgebreid naar bedrijfsleiders die (indien voorwaarden voldaan zijn) ook in aanmerking zouden komen voor het standaard tax shelter regime.

Aangezien het doel van deze tijdelijke tax shelter erin bestaat om bedrijven in nood financieel te ondersteunen, komt een kapitaalverhoging die (on)rechtstreeks wordt gefinancierd met geld dat eerst uit de vennootschap werd gehaald niet in aanmerking. Dit is bijv. het geval voor kapitaalverhogingen die worden gefinancierd door een lening van de vennootschap of dankzij de terugbetaling door de KMO van een rekening-courant schuld. Hetzelfde geldt voor vennootschappen die een rechtstreekse deelneming hebben in een bedrijf dat is gevestigd in een belastingparadijs of die bepaalde betalingen doen aan begunstigden in een belastingparadijs, tenzij de KMO kan aantonen dat de band met een dergelijk belastingparadijs economisch relevant is. Ten slotte kan de KMO het ingebrachte geld niet gebruiken voor de uitkering van een dividend of liquidatiereserve, een inkoop van eigen aandelen, het verstrekken van een lening, een kapitaalvermindering of enige andere vermindering van het eigen vermogen van de KMO.

De KMO moet gedurende 60 maanden aan deze voorwaarden voldoen. Gebeurt dat niet, dan zal de persoon het genoten belastingkrediet (gedeeltelijk) verliezen. Dit is ook het geval als het individu de KMO-aandelen binnen dezelfde termijn zou vervreemden.

Bovendien dient de persoon rekening te houden met enkele maximumbedragen waarboven geen aanspraak kan worden gemaakt op de belastingvermindering. Zo is de belastingvermindering per persoon beperkt tot een investering van een geldbedrag van maximaal 30% van het KMO aandelenkapitaal met een absoluut plafond van EUR 100.000. Bovendien kan een KMO in totaal slechts EUR 250.000 aan investeringen in geld ontvangen, zij het dat dit laatste plafond kan worden gecombineerd met het maximumbedrag dat van toepassing is op het standaard permanente tax shelter regime voor startende ondernemingen.

Samengevat: het nieuwe COVID-19 tax shelter regime kan een elegante manier zijn om het kapitaal van een KMO te versterken. Dezelfde belastingvoordelen gelden voor een belastingplichtige die graag wil investeren in het aandelenkapitaal van een kwalificerende KMO die meer dan 10 jaar geleden is opgericht.

Contacteer

Kurt De Haen

E: kurt.dehaen@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60

Wouter Brackx

E: wouter.brackx@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60