« Alle nieuwsberichten

Nieuwe 30% fiscale EBITDA thin cap regel

Een nieuwe 30% fiscale EBITDA thin cap regel is geïntroduceerd in de Belgische fiscale wetgeving. Hierdoor zijn netto interestkosten verworpen voor Belgische vennootschapsbelasting doeleinden, wanneer bepaalde drempels overschreden zijn. Hoe werkt dit en wie wordt (niet) getroffen door deze thin cap regel?

Als gevolg van de omzetting van de EU anti-belastingontwijking richtlijn (ATAD) in het Belgisch fiscaal recht, werd een nieuwe thin cap regel geïntroduceerd. De initiële datum van inwerkingtreding is vervroegd van 01/01/2020 naar 01/01/2019. Het fundamentele doel van deze regel is om internationale winstverschuiving tegen te gaan. Daarom worden enkel grensoverschrijdende interestbetalingen geviseerd bij toepassing van deze thin cap regel.

Ruime toepassingssfeer met EUR 3.000.000 de-minimis regel

Volgens deze maatregel zijn netto interestkosten enkel fiscaal aftrekbaar wanneer deze lager zijn dan 30% van de fiscale EBITDA van de vennootschap. Merk op dat deze thin cap regel enkel van toepassing is op netto interestkosten ten belope van minstens EUR 3.000.000 per jaar. De notie netto interestkost oftewel “financieringskostensurplus” verwijst naar het positieve verschil tussen interestkosten verminderd met interestinkomsten. Bovendien heeft de notie “interest” een brede reikwijdte wat betreft deze regel, aangezien zij zowel alle resultaten omvat die het economisch equivalent zijn van een echte interest, als ook kosten opgelopen in het licht van het sluiten van een financiële transactie. Bovendien worden interesten betaald aan zowel verbonden vennootschappen als 3de partijen geviseerd.

Interesten die niet fiscaal aftrekbaar zijn als gevolg van deze fiscale EBITDA thin cap regel of door een fiscaal verlies van het huidige boekjaar, kunnen worden overgedragen naar een volgend boekjaar.

Wat is “fiscale EBITDA”?

De fiscale EBITDA van een Belgische vennootschap of vaste inrichting (“VI”) wordt als volgt vastgesteld:

De fiscale EBITDA moet berekend worden op geconsolideerde basis. Als een bepaalde Belgische vennootschap of VI overtollige interestaftrek heeft, t.w. de capaciteit heeft om meer interestkosten in mindering te brengen dan dat er belastbare basis is in een specifiek boekjaar, kan de overtollige interestaftrek overgedragen worden naar een andere Belgische verbonden onderneming, om de eigenlijke interestaftrek van laatstgenoemde van dat jaar te maximaliseren. Laatstgenoemde zal echter het verkregen fiscaal voordeel, door gebruik te maken van de overtollige interestaftrek van de andere verbonden onderneming, cashwise moeten compenseren. Beide verbonden ondernemingen zullen hiertoe een overeenkomst moeten sluiten.

Uitzonderingen

De volgende financiële transacties en entiteiten zijn uitgesloten uit het toepassingsgebied van de 30% fiscale EBITDA thin cap regel:

  • Leningen afgesloten vóór 17 juni 2016, tenzij latere substantiële aanpassing van de modaliteiten;
  • “Financiële ondernemingen”, t.w. banken, (her)verzekeraars, pensioenfondsen, (A)ICB, leasing- en factoringondernemingen;
  • Stand-alone entiteiten, t.w. alleenstaande vennootschap zonder buitenlandse VI conform een (on)rechtstreekse minimum 25% deelnemingsdrempel;
  • Publiek-Private Samenwerking (“PPS” in het jargon) projecten of “langlopende openbare infrastructuurprojecten”;
  • Vennootschappen die vooral vastgoed financieren middels vastgoedcertificaten.

Interactie met bestaande Belgische 5/1 thin cap regel

In essentie vervangt de 30% fiscale EBITDA thin cap regel de huidige 5/1 thin cap (volgens welke intra-groep interestkosten enkel fiscaal aftrekbaar zijn indien ze niet hoger zijn dan 5 keer de som van de ontlener’s belaste reserves bij het begin van het boekjaar en het gestort kapitaal op het einde van het boekjaar), met die nuance dat de 5/1 thin cap regel nog steeds van toepassing is op leningen gesloten vóór 17 juni 2016 en op interesten betaald aan een begunstigde gevestigd in een belastingparadijs.

Rekening houdende met de EUR 3.000.000 de-minimis regel, zullen in de praktijk minder Belgische vennootschappen en VI getroffen worden door een thin cap regel dan vroeger. In principe is er niets veranderd, aangezien de belastingplichtige nog steeds moet aantonen dat de interestkost een werkelijke beroepskost is, ongeacht een mogelijke thin cap impact, om succesvol interestaftrek in de vennootschapsbelasting te genieten.

Contacteer

Kurt De Haen

E: kurt.dehaen@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60

Wouter Brackx

E: wouter.brackx@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60