« Alle nieuwsberichten

Wie loopt hoger risico op een Belgische belastingcontrole?

De Belgische fiscus heeft aangekondigd welke belastingplichtigen hoog op de radar staan met het oog op een belastingcontrole in de komende maanden. Wie staat er op deze lijst en hoe bereid je een belastingcontrole het beste voor?

Het is gebruikelijk dat de Belgische fiscus communiceert over welke belastingplichtigen hij extra in het vizier zal nemen bij het plannen van belastingcontroles. Hierna staan we kort even stil bij welke belastingplichtigen blootgesteld staan aan een hoger risico op een belastingcontrole en hoe deze belastingplichtigen zich het best voorbereiden. Merk op dat het loutere feit dat iemand op deze lijst prijkt niet als dusdanig betekent dat er zich ook daadwerkelijk een controle zal voltrekken.

Natuurlijke personen met een buitenlandse bankrekening

Sinds vele jaren hebben natuurlijke personen onderworpen aan Belgische belasting de wettelijke verplichting om, onder andere, buitenlandse bankrekeningen te rapporteren in hun Belgische aangifte personenbelasting en bij de Nationale Bank van België. Zo’n rapporteringsverplichting heeft een belangrijke impact op de Belgische fiscale afrekening van deze natuurlijke persoon omdat laatstgenoemde zijn dividend- en interestinkomsten van buitenlandse oorsprong, dat nog niet onderworpen was aan Belgische roerende voorheffing, moet rapporteren. Echter, het is gebleken dat veel natuurlijke personen deze rapporteringsverplichting niet naleven. Bijgevolg zal de Belgische fiscus focussen op deze natuurlijke personen en zal hij boetes toepassen in geval van niet-naleving.

Natuurlijke personen die hun werkelijke beroepskosten bewijzen

Fiscale inwoners van België kunnen bij de indiening van hun aangifte in de personenbelasting ofwel een forfaitaire kostenaftrek toepassen dan wel hun werkelijke beroepskosten bewijzen. De forfaitaire kostenaftrek wordt berekend door bij wet gedefinieerde schijven toe te passen op het nettoloon. Belastingplichtigen en met name bedrijfsleiders die hun werkelijke beroepskosten claimen, moeten voorbereid zijn op de vraag om bv. kopieën van restauranttickets, kasuitgaven, facturen, bankafschriften, enz. voor te leggen. Deze personen moeten in het bijzonder het werkelijke beroepskarakter van de kosten kunnen aantonen.

Natuurlijke personen die onroerend goed verhuren

Natuurlijke personen die onroerend goed verhuren, zijn onderworpen aan een verschillende Belgische personenbelasting behandeling afhankelijk van de aard van het gebruik door de huurder van het pand. Samengevat: als de huurder het pand gebruikt voor private woning doeleinden, zal de eigenaar een lagere fiscale afrekening krijgen dan wanneer de huurder het onroerend goed gebruikt voor professionele doeleinden. Blijkbaar maken vele verhuurders het werkelijke gebruik van het verhuurde pand niet bekend aan de Belgische fiscus om hun Belgische personenbelasting tarief te optimaliseren. Daarom zal de Belgische fiscus deze personen aan meer diepgaand onderzoek onderwerpen.

Natuurlijke personen die onderhoudsgelden overschrijven naar het buitenland

Het blijkt dat veel in België gevestigde natuurlijke personen onderhoudsgelden overschrijven naar een buitenlandse begunstigde en aanspraak maken op een Belgische personenbelasting aftrek. Echter, in vele gevallen bereikt het geld niet de begunstigde die als zodanig gerapporteerd is in de Belgische aangifte personenbelasting. Dit verklaart waarom de Belgische fiscus deze materie van dichterbij zal opvolgen.

Vennootschappen die inkomsten van buitenlandse oorsprong genieten

In België gevestigde vennootschappen die buitenlandse inkomsten genieten, geven deze inkomsten blijkbaar niet altijd aan in België. Daarom zal de Belgische fiscus deze dossiers zorgvuldig onderzoeken.

Vennootschappen met een abnormale omzet

Vennootschappen die een abnormale omzet realiseren in vergelijking met vennootschappen die actief zijn in dezelfde sector zullen geselecteerd worden voor belastingcontrole doeleinden. Aangezien de Belgische fiscus data mining methodes toepast om belastingcontroles te organiseren, zal dit makkelijk geïmplementeerd kunnen worden.

Holdingvennootschappen

Volgens eerder Belgisch belastingrecht was het mogelijk voor natuurlijke personen om aandelen aan marktwaarde in te brengen in een holdingvennootschap en nadien een belastingvrije kapitaalvermindering te realiseren. Dit liet de natuurlijke persoon toe om de winst belastingvrij te laten opstromen van de werkvennootschap waarvan de aandelen zijn ingebracht in de holdingvennootschap naar de natuurlijke persoon. Ter vergelijking: een dividend uitgekeerd door de werkvennootschap naar de natuurlijke persoon zou onderworpen zijn aan, momenteel, 30% personenbelasting. De Belgische fiscus zal kapitaalverminderingen verricht door holdingvennootschappen, volgend op een eerdere zgn. “interne meerwaarde” inbreng, controleren om na te gaan of deze transactie fiscaal misbruik uitmaakt of niet.

Vennootschappen met buitensporige of abnormale kosten

Vennootschappen waarvan de resultatenrekening “buitensporige” of “abnormale” kosten vertoont in vergelijking met vennootschappen actief in dezelfde sector, zullen geselecteerd worden voor Belgische belastingcontrole doeleinden. Nogmaals, aangezien de Belgische fiscus data mining methodes toepast om belastingcontroles te organiseren, zal dit makkelijk geïmplementeerd kunnen worden.

Vennootschappen die een liquidatiereserve geboekt hebben

Belgische kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) met een natuurlijke persoon als aandeelhouder hebben de optie om jaarlijks een liquidatiereserve te boeken en hierover een bijkomende 10% Belgische vennootschapsbelasting te betalen. In dat geval kan de liquidatiereserve belastingvrij uitgekeerd worden (bij de ontbinding van de vennootschap) aan de natuurlijke persoon of tegen een verlaagd tarief aan roerende voorheffing (bij dividenduitkering). Bij een belastingcontrole zal de Belgische fiscus nagaan of alle voorwaarden vervuld waren.

Belastingplichtigen die op de hitlijst van de Belgische fiscus staan, bereiden best een “stevig dossier” met feitelijke bewijzen voor om vlot mogelijke vragen van de Belgische fiscus te kunnen beantwoorden.