« Alle nieuwsberichten

Leidt een kapitaalverhoging tot een verstrekt abnormaal of goedgunstig voordeel?

Op 13 januari 2017 heeft het Hof van Leuven beslist dat een kapitaalverhoging in hoofde van een in België gelegen vennootschap (“BelCo”) aanleiding kan geven tot een zgn. “abnormaal of goedgunstig voordeel” toegekend door een Belgische aandeelhouder van BelCo. Bijgevolg werd het voordeel toegevoegd aan de belastbare basis van de voornoemde BelCo aandeelhouder. Hoe kwam de rechter tot deze conclusie?

De feiten waren als volgt: BelCo heeft 2 aandeelhouders, zijnde een andere Belgische vennootschap (“BE HoldCo”) en een Luxemburgse vennootschap (“LuxCo”). LuxCo is de hoofdaandeelhouder van BE HoldCo. Voorafgaand aan de kapitaalverhoging is LuxCo een minderheidsaandeelhouder van BelCo, terwijl BE HoldCo de meerderheidsaandeelhouder is. Echter, als gevolg van de kapitaalverhoging door LuxCo in BelCo, is de meerderheidsaandeelhouder BE HoldCo sterk verwaterd.

De Belgische fiscus en het Hof van Leuven oordeelden dat, door akkoord te gaan met de significante kapitaalverhoging door LuxCo in BelCo die leidde tot een aanzienlijke verwatering van de deelneming die BE HoldCo had in BelCo, BE HoldCo een abnormaal of goedgunstig voordeel had toegekend aan LuxCo. Een abnormaal of goedgunstig voordeel ontstaat uit een prijszetting die nooit aanvaard zou worden door 3e partijen in dezelfde of gelijkaardige omstandigheden.

Blijkbaar had LuxCo een vordering op BelCo ingebracht in BelCo’s aandelenkapitaal, maar LuxCo ontving bijgevolg een aanzienlijk aantal BelCo aandelen wat resulteerde in een substantiële verwatering in hoofde van BE HoldCo. Door hiermee in te stemmen als meerderheidsaandeelhouder van BelCo, werd BE HoldCo geacht een abnormaal of goedgunstig voordeel verstrekt te hebben aan LuxCo. Dit voordeel werd toegevoegd aan de belastbare basis van BE HoldCo die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting.

Dit arrest bevestigt dat, met name in het geval van een inbreng in natura waarbij de waardering van zowel het ingebrachte actief als de aandelen die als gevolg van een dergelijke inbreng zijn uitgegeven een subjectieve aangelegenheid kan zijn, speciale aandacht besteed moet worden aan de onderliggende documentatie. Inderdaad, de betrokken partijen moeten beschikken over degelijke documentatie waaruit blijkt dat de prijszetting marktconform is. Zo niet, kan dit aanleiding geven tot nadelige Belgische fiscale gevolgen.

Contacteer

Kurt De Haen

E: kurt.dehaen@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60

Wouter Brackx

E: wouter.brackx@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60