« Alle nieuwsberichten

Lager voordeel van alle aard voor gratis bewoning door bedrijfsleider

De laatste jaren was er veel discussie in de Belgische rechtspraak over de waardering van het voordeel van alle aard (“VAA”) voortvloeiend uit het feit dat een bestuurder gratis huisvesting geniet van zijn Belgische vennootschap. Uiteindelijk oordeelde het Hof tegen het standpunt van de Belgische fiscus die zich neerlegt bij de uitspraak. Nieuwe belastingwetgeving voorziet in een nieuwe waarderingsmethode om de belastbare basis van dit VAA te berekenen.

Wanneer een vennootschap de huur van een woning draagt, die door een werknemer of bestuurder gebruikt wordt voor privé doeleinden, ontstaat er een VAA voor Belgische personenbelasting (“PB”) doeleinden. De belastbare basis van het VAA wordt op forfaitaire basis berekend zoals bepaald in de belastingwetgeving.

Wat het VAA in hoofde van de bestuurder van de vennootschap betreft, wordt de belastbare basis als volgt berekend:

  • Als het kadastraal inkomen (“KI”) van de woning meer dan EUR 745 bedraagt, dan wordt de belastbare basis als volgt bepaald: KI * 100/60 * 3,8;
  • Als het KI van de woning maximaal EUR 745 bedraagt, dan wordt de belastbare basis als volgt bepaald: KI * 100/60 * 1,25;
  • Wanneer de woning ook bemeubeld is, wordt de belastbare basis verhoogd met 2/3de.

Echter, wanneer de huisbaas die de woning (deels) ter beschikking stelt een natuurlijk persoon is, moet de voornoemde belastbare basis niet verhoogd worden met 3,8 of 1,25. M.a.w., zulke verhoging is enkel van toepassing wanneer de huisbaas een vennootschap is. Bijgevolg oordeelde de Belgische rechtspraak dat zulk onderscheid discriminerend is en daardoor niet aanvaard kan worden.

Kortom, de Belgische fiscus legde zich neer bij de conclusie van de rechtspraak en bevestigde in een administratieve circulaire dat beide verhogingen van 3,8 en 1,25 niet langer toegepast moeten worden bij de berekening van het VAA naar aanleiding van de gratis terbeschikkingstelling van een woning door een vennootschap aan haar bestuurder.

Intussen werd de Belgische belastingwet echter reeds aangepast waardoor het VAA in hoofde van een bestuurder voortaan berekend wordt door het KI te vermenigvuldigen met respectievelijk 100/60ste en een nieuwe factor 2, ongeacht het KI van de woning en ongeacht wie de woning ter beschikking stelt.

Belgische vennootschappen en vaste inrichtingen die gratis bewoning aanbieden aan hun bestuurders en werknemers moeten tijdig en op gepaste wijze hun sociaal secretariaat op de hoogte brengen zodat deze het nieuwe VAA op een correcte wijze kan verwerken. Zeer vermoedelijk zal de nieuwe berekeningsmethode van toepassing zijn vanaf 2019, t.t.z. een VAA verleend vanaf die datum.

Contacteer

Kurt De Haen

E: kurt.dehaen@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60

Wouter Brackx

E: wouter.brackx@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60