« Alle nieuwsberichten

Hoe gebruik maken van Private PRIVAK?

De zogenaamde “Private PRIVAK” is een Belgische beleggingsvennootschap die heel handig blijkt te zijn vanuit een fiscaal perspectief om uw rendement op investeringen in niet-genoteerde en groeivennootschappen te optimaliseren. Hoe werkt het?

Hierna zullen we de belangrijkste fiscale kenmerken van deze beleggingsvennootschap samenvatten en benadrukken hoe deze het investeringsrendement van de investeerder kunnen optimaliseren. Merk echter op dat onderstaande samenvatting niet beoogt om exhaustief te zijn en niet alle aspecten in detail zal behandelen, aangezien elke investeringsstructuur een specifieke en op maat gemaakte fiscale analyse vereist.

Wat is een “Private PRIVAK”?

Een Private PRIVAK is een vennootschap met fiscaal inwonerschap in België die kwalificeert als “Alternatieve Instelling voor Collectieve Belegging” zoals gedefinieerd door artikel 298 van de wet van 19 april 2014 en die onderworpen is aan reglementair toezicht van de FSMA in België. Dit is een beleggingsvennootschap van het besloten type (Beleggingsvennootschap met Vast Kapitaal) aangezien, in tegenstelling tot wat het geval is voor een open type beleggingsvennootschap (Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal), investeerders niet eenvoudig in- of uittreden uit het aandeelhouderskapitaal van een Private PRIVAK. Bijgevolg is het aantal investeerders beperkt (meestal minimum 6 en maximum 150 om regulerende compliance formaliteiten te minimaliseren) terwijl de aandelen beheerd worden door een fondsmanager. Een investeerder moet minstens EUR 25.000 beleggen in het aandelenkapitaal van de Private PRIVAK. Het exclusieve statutaire doel van de Private PRIVAK bestaat uit het investeren in hoofdzakelijk financiële instrumenten uitgegeven door niet-beursgenoteerde en groeivennootschappen. Daarom wordt het ook vaak een “Private Equity BEVAK” genoemd.

Belgische vennootschapsbelasting behandeling van een Private PRIVAK

Een Private PRIVAK is onderworpen aan 29,58% (25% vanaf 2020) Belgische vennootschapsbelasting, zij het op een beperkte belastbare basis. Inderdaad, laatstgenoemde bestaat enkel uit zowel ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen als verworpen uitgaven, andere dan niet-gerealiseerde waardeverminderingen en gerealiseerde minderwaarden op aandelen.

Belgische fiscale behandeling van een investeerder-vennootschap

Als een vennootschap die onderworpen is aan vennootschapsbelasting in België investeert in aandelen van een Private PRIVAK, kan de Belgische fiscale behandeling als volgt worden samengevat:

  • Als de Private PRIVAK een dividend uitkeert, geldt er een vrijstelling van Belgische roerende voorheffing (RV) voor zover dat het dividend is gefinancierd door meerwaarden op aandelen gerealiseerd door de Private PRIVAK. Op het saldo van het dividend is 30% RV verschuldigd die een aandeelhouder-vennootschap volledig kan verrekenen met Belgische vennootschapsbelasting, terwijl een overtollig tegoed terugvorderbaar is voor de aandeelhouder-vennootschap. Als de laatstgenoemde bovendien een minimumdeelneming van 10% voor minstens 1 jaar aanhoudt in de Private PRIVAK, is er een RV vrijstelling;
  • Een dividend ontvangen van een Private PRIVAK komt in aanmerking voor de 100% Belgische DBI-aftrek voor zover dat het dividend is gefinancierd door (i) gerealiseerde meerwaarden op aandelen (die ook aanleiding zouden geven tot een deelnemingsvrijstelling als de aandeelhouder-vennootschap rechtstreeks had geïnvesteerd) en/of (ii) gerealiseerde meerwaarden op aandelen van andere Private PRIVAK’s en/of (iii) dividendinkomen afkomstig uit deze participaties. Aangezien de Private PRIVAK een “beleggingsvennootschap” is, moeten de minimum 10% / EUR 2,5 miljoen participatietest en de minimum 1 jaar-test niet voldaan zijn door de aandeelhouder-vennootschap;
  • Een meerwaarde gerealiseerd op aandelen van een Private PRIVAK is volledig belastingvrij voor een aandeelhouder-vennootschap als de Private PRIVAK al haar activa investeert in (i) aandelen die in aanmerking komen voor een deelnemingsvrijstelling en/of (ii) aandelen van andere Private PRIVAK’s en/of (iii) aanvullende termijn- of cashdeposito’s die 10% van het balanstotaal van de Private PRIVAK niet overschrijden;
  • Een minderwaarde gerealiseerd op aandelen van een Private PRIVAK wordt doorgaans volledig verworpen voor vennootschapsbelastingdoeleinden in hoofde van de aandeelhouder-vennootschap.

Belgische fiscale behandeling van een investeerder-natuurlijk persoon.

Als een natuurlijk persoon die onderworpen is aan personenbelasting in België investeert in de aandelen van een Private PRIVAK, kan de Belgische fiscale behandeling als volgt worden samengevat:

  • Als een Private PRIVAK een dividend uitkeert geldt er een Belgische RV vrijstelling voor zover dat het dividend gefinancierd is door meerwaarden op aandelen gerealiseerd door de Private PRIVAK. Op het saldo van het dividend is 15% of 20% RV verschuldigd, wat de eindbelasting is voor een natuurlijk persoon. Echter, deze verminderde RV tarieven zijn enkel van toepassing als de natuurlijke persoon ook in aanmerking komt voor dezelfde RV tarieven in geval van rechtstreekse investering in de onderliggende vennootschappen. In alle andere gevallen is 30% RV verschuldigd;
  • Een meerwaarde gerealiseerd op Private PRIVAK aandelen is volledig belastingvrij voor een natuurlijk persoon. Volledigheidshalve, als de meerwaarde “speculatief” zou zijn is 33% Belgische personenbelasting verschuldigd en moet de aandeelhouder de meerwaarde rapporteren in een Belgische aangifte personenbelasting;
  • Als een natuurlijk persoon een minderwaarde realiseert bij liquidatie van een Private PRIVAK die is opgericht vanaf 1 januari 2018, kan de investeerder een belastingvermindering genieten in zijn/haar Belgische aangifte personenbelasting. De belastingvermindering is gelijk aan 25% van de gerealiseerde minderwaarde. Zo’n minderwaarde is geplafonneerd op EUR 25.000 per jaar terwijl dit bedrag niet geïndexeerd wordt;
  • In geval het een kwalificerende Private Starters PRIVAK betreft, kan de investeerder een belastingvermindering claimen in zijn/haar Belgische aangifte personenbelasting m.b.t. het jaar van de investering. Deze belastingvermindering bedraagt 30% van de investering in aandelen van de Private Starters PRIVAK. Zo’n investering is geplafonneerd op EUR 100.000 per jaar.

Uit bovenstaande kan opgemaakt worden dat de Private PRIVAK enkele interessante opportuniteiten biedt vanuit een Belgisch fiscaal oogpunt om investeringen te optimaliseren in niet-genoteerde groeivennootschappen. Daarom raden wij elke investeerder sterk aan om nauwkeurig na te gaan hoe zijn/haar investering op maat van zijn/haar specifieke noden en risicoprofiel moet gestructureerd worden om een optimaal rendement veilig te stellen.

Contacteer

Kurt De Haen

E: kurt.dehaen@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60

Wouter Brackx

E: wouter.brackx@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60