« Alle nieuwsberichten

Geharmoniseerde vereenvoudiging voor call-off stock

Veel EU-lidstaten voorzien momenteel reeds in een vereenvoudiging voor de btw-gevolgen bij call-off-stock (voorraad op afroep), maar de concrete modaliteiten verschillen van land tot land. Vanaf 1 januari 2020 treedt een geharmoniseerde vereenvoudiging in werking, die in alle lidstaten op dezelfde manier zal worden toegepast.

Call-off stock is een contractuele regeling waarbij een leverancier de goederen overbrengt naar een voorraad in de nabijheid van een gekende afnemer zonder hem evenwel al de eigendom ervan over te dragen. De afnemer heeft wel het recht om naar eigen goeddunken goederen uit de voorraad van de leverancier vooraf te nemen waarbij op dat moment een levering van goederen zal plaatsvinden. Het maakt hierbij geen verschil of de afnemer die goederen aanwendt binnen zijn productieproces dan wel doorverkoopt.

Wanneer de leverancier en de afnemer zich in verschillende EU lidstaten bevinden, moet de leverancier bij de normale toepassing van de btw-regels een intracommunautaire overbrenging rapporteren wanneer hij de goederen naar de voorraad in de andere EU lidstaat vervoert. Wanneer de afnemer vervolgens de goederen uit de voorraad neemt, verricht de leverancier vervolgens een lokale levering die onderworpen is aan de regels in de lidstaat waar de voorraad zich bevindt.. Voor deze handelingen moet de leverancier dus over een btw-nummer beschikken in de EU lidstaat van de bestemming van de goederen.

Vanaf 1 januari 2020 geldt in de hele EU in deze situatie een nieuwe btw-behandeling wanneer een aantal basisvoorwaarden zijn vervuld. Volgens deze nieuwe btw-behandeling wordt de overbrenging van de goederen van de ene lidstaat naar de andere niet meer als een belastbare handeling beschouwd. De leverancier zal echter worden geacht een intracommunautaire levering van goederen te verrichten wanneer de afnemer de goederen uit de voorraad haalt. De afnemer zal op zijn beurt een intracommunautaire verwerving moeten rapporteren in de lidstaat waar de call-off stock naartoe is gebracht.

Grondvoorwaarden

Deze nieuwe btw-behandeling is slechts van toepassing als de volgende grondvoorwaarden zijn vervuld:

 • De goederen worden door of namens de leverancier naar een andere lidstaat verzonden met de bedoeling dat deze goederen op een later tijdstip en na aankomst geleverd zullen worden aan een afnemer op basis van een bestaande overeenkomst tussen beide partijen;
 • Zowel de leverancier als de afnemer zijn btw-belastingplichtigen;
 • De leverancier heeft zijn bedrijf niet gevestigd en heeft geen vaste inrichting in de lidstaat waarnaar de goederen worden vervoerd (hij mag echter wel een btw-nummer hebben in de lidstaat van bestemming, maar geen vaste inrichting);
 • De afnemer heeft een btw-nummer in de lidstaat van bestemming;
 • De leverancier kent de identiteit en het btw-nummer van de afnemer bij aanvang van het transport;
 • De leverancier neemt het vervoer van de goederen op in een bijzonder register en vermeldt het btw-nummer van de afnemer op in zijn IC-listing.

Wanneer deze voorwaarden zijn voldaan, is de nieuwe btw-behandeling verplicht van toepassing. Dit is met andere woorden geen optioneel stelsel. Weliswaar kan een leverancier er bewust voor opteren om niet aan deze voorwaarden te voldoen.

Wanneer een van de grondvoorwaarden niet langer is vervuld, worden op dat moment de normale regels opnieuw van toepassing, behoudens in enkele bijzondere situaties die hierna worden behandeld.

Administratieve verplichtingen

Deze nieuwe btw-behandeling brengt ook enkele specifieke administratieve verplichtingen met zich mee:

 • De leverancier en de afnemer (of derde partij die het magazijn beheert) moeten de verzending/aankomst van de goederen opnemen in een bijzonder register;
 • Bij de verzending van de goederen moet de leverancier de identiteit en het btw-nummer van de afnemer opnemen in een IC-listing (zonder transactiewaarde). Elke wijziging van deze informatie zal moeten worden gemeld.
 • Wanneer de eigendom van de goederen vervolgens overgaat op de afnemer in de andere EU lidstaat, moet de leverancier deze handeling op dat moment opnemen als een gewone intracommunautaire levering in de IC-listing die hij indient in de lidstaat van waaruit de goederen werden verzonden.

Bijzondere situaties

 • Als de goederen niet zijn geleverd aan de belastingplichtige voor wie zij waren bestemd binnen een termijn van 12 maanden na aankomst van de goederen, zal de oorspronkelijke verzending alsnog worden aangemerkt als een intracommunautaire overbrenging. Dit betekent dat de leverancier op dat moment een intracommunautaire levering en een intracommunautaire verwerving zal moeten rapporteren, overeenkomstig de normale regels. Momenteel worden nog richtlijnen uitgewerkt om te bepalen hoe deze termijn van 12 maanden moet worden toegepast wanneer het om soortgoederen gaat die niet individueel identificeerbaar zijn.
 • Wanneer de goederen worden geleverd aan een andere afnemer dan de oorspronkelijk aangeduide afnemer binnen de termijn van 12 maanden, doet dit geen afbreuk aan de toepassing van de vereenvoudigingsmaatregel. Hiervoor is vereist dat de goederen binnen dezelfde lidstaat blijven, dat de afnemer een btw-nummer heeft in deze lidstaat en dat de leverancier de vervanging van de afnemer opneemt in het bijzonder register.
 • Wanneer de goederen binnen een termijn van 12 maanden worden teruggezonden naar de lidstaat van waaruit zij oorspronkelijk waren verzonden, doet dit geen afbreuk aan de toepassing van de vereenvoudigingsmaatregel. Daartoe is wel vereist dat de leverancier de terugzending heeft opgenomen in het bijzondere register.
 • Wanneer de goederen worden vervoerd naar een ander land dan de lidstaat van waaruit zij oorspronkelijk waren verzonden, worden de voorwaarden voor de vereenvoudigingsmaatregel geacht niet langer vervuld te zijn vóór de aanvang van de nieuwe verzending.
 • Bij vernietiging, verlies of diefstal van de goederen herneemt de normale btw-regeling haar uitwerking en dit vanaf de datum waarop dit feit zich heeft voorgedaan of de datum waarop dit wordt vastgesteld indien het onmogelijk zou zijn om deze datum te bepalen.

Contacteer

Kurt De Haen

E: kurt.dehaen@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60

Wouter Brackx

E: wouter.brackx@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60