« Alle nieuwsberichten

Fiscale eenheid in België

Vanaf 01/01/2019 beschikt de Belgische fiscale wetgeving eindelijk over een fiscale eenheid voor vennootschapsbelastingdoeleinden. Welke voorwaarden moeten voldaan zijn om deel uit te maken van de fiscale eenheid en hoe gaat het in zijn werk?

In tegenstelling tot vele andere landen, bevatte de Belgische fiscale wetgeving gedurende vele jaren geen fiscale consolidatieregels. Echter, door de omzetting van de anti-belastingontwijking richtlijn (ATAD) in Belgische belastingwetgeving is dit vanaf 01/01/2019 gewijzigd.

Als voorafgaande opmerking, gelieve op te merken dat het louter optioneel is om al dan niet toe te treden tot de fiscale eenheid. Alle Belgische vennootschappen en vaste inrichtingen (“VI”) die deel uitmaken van een fiscale eenheid moeten echter nog steeds hun eigen aangifte vennootschapsbelasting indienen.

Wie kan deel uitmaken van een fiscale eenheid?

De voorwaarden om deel uit te maken van een fiscale eenheid zijn als volgt:

 • Enkel Belgische vennootschappen kwalificeren, als ze een moeder-dochter relatie hebben of zustervennootschappen zijn met eenzelfde moedervennootschap gelegen in de EER;
 • Ook een Belgische VI van één van de bovenstaande vennootschappen kwalificeert;
 • Het boekjaar van de betrokken vennootschappen mag verschillen, maar de groepsbijdrage overeenkomst moet betrekking hebben op hetzelfde aanslagjaar;
 • De vennootschappen moeten reeds een rechtstreekse minimum 90% deelneming hebben voor een periode van minstens 5 jaar te rekenen vanaf 1 januari van het vierde kalenderjaar vóór het kalenderjaar m.b.t. het aanslagjaar waarin fiscaal geconsolideerd wordt. Bovendien moet deze deelneming behouden blijven in het kalenderjaar waarnaar het aanslagjaar is vernoemd;
 • In het geval van een (belastingvrije of belastbare) reorganisatie, is er een roll-over regeling van toepassing, t.w. de reorganisatie zal geen impact hebben op de minimum duurtijd van het aandelenbezit voor fiscale eenheid doeleinden in België;
 • Alle vennootschappen moeten onderworpen zijn aan “normale” belasting;
 • Een vennootschap of VI mag geen vastgoed op balans staan hebben dat ter beschikking staat van een bestuurder – natuurlijke persoon.

Hoe werkt de fiscale eenheid?

Als Belgische vennootschappen en Belgische VI’en deel zijn van een fiscale eenheid, zijn de gevolgen inzake Belgische vennootschapsbelasting als volgt:

 • Als een groepslid een fiscaal verlies van het huidige boekjaar heeft, kan deze volledig of gedeeltelijk overgedragen worden (de zgn. “groepsbijdrage”) naar een ander groepslid van de fiscale eenheid. Meer nog: zelfs groepsbijdragen die het fiscaal verlies van het huidig boekjaar overschrijden zijn toegestaan, maar vormen dan wel een minimum belastbare basis in hoofde van de vennootschap die de excessieve groepsbijdrage overdraagt;
 • Echter, om het gebruik van de fiscale verliezen te compenseren, moet de vennootschap of VI die de fiscale verliezen verrekent met haar belastbare basis cashwise een “groepsbijdrage vergoeding” betalen aan het groepslid dat het fiscaal verlies heeft overgedragen. Het bedrag van de groepsbijdrage vergoeding is gelijk aan het bedrag van het ontvangen fiscaal verlies maal het toepasbare tarief van de Belgische vennootschapsbelasting in hoofde van de genieter. Het betalingsbewijs moet mee worden ingediend als bijlage van de vennootschapsbelastingaangifte;
 • In hoofde van het groepslid dat de groepsbijdrage vergoeding betaalt, is deze een verworpen uitgave voor vennootschapsbelasting doeleinden;
 • In hoofde van het groepslid dat de groepsbijdrage vergoeding ontvangt, is deze belastingvrij.

Ten gevolge van het bovenvermelde fiscale eenheidsmechanisme, zijn de volgende doelstellingen gerealiseerd:

 • Aangezien de begunstigde van de fiscale verliezen het genoten fiscaal voordeel cashwise moet compenseren, is het een budgettair neutraal consolidatieregime;
 • Op groepsniveau, wordt er vermeden dat de ene vennootschap belastingen betaalt in België terwijl de andere vennootschap haar fiscale verliezen overdraagt.

Volledigheidshalve, melden we dat het ook mogelijk is om “finale verliezen” van een buitenlandse verbonden vennootschap (gevestigd in de EER) af te trekken voor Belgische vennootschapsbelasting fiscale eenheidsdoeleinden als de beroepsactiviteiten van laatstgenoemde niet zijn overgenomen door een andere verbonden onderneming in de loop van de 3 meest recente jaren. Echter, als zo’n ‘fiscaal verlies’ afgetrokken is van de belastbare basis van een Belgisch groepslid en de activiteiten van de betrokken buitenlandse vennootschap daaropvolgend zijn herstart binnen een periode van 3 jaar, dan zal er een ‘terugneming’ gebeuren van deze buitenlandse fiscale verliezen in België.

Nood aan een groepsbijdrage overeenkomst

Als een formele voorwaarde om een fiscale eenheid te creëren, moeten de verschillende groepsleden elk boekjaar een groepsbijdrage overeenkomst sluiten waarin alle voorwaarden van de fiscale eenheid vervat zijn.

De Belgische fiscale eenheidsregels geven ongetwijfeld aanleiding tot aantrekkelijke fiscale en cashflow voordelen voor de verschillende betrokken groepsleden. Echter, er moet speciale aandacht besteed worden aan de formele voorwaarden die jaarlijks vervuld moeten worden om een Belgische fiscale eenheid op te zetten.

Contacteer

Kurt De Haen

E: kurt.dehaen@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60

Wouter Brackx

E: wouter.brackx@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60