« Alle nieuwsberichten

Eerste UBO-registratie tegen 31 maart 2019

Op 18 september 2017 werd de nieuwe Belgische antiwitwaswetgeving gefinaliseerd met inwerkingtreding vanaf 16 oktober 2017. Eén van de belangrijkste elementen vervat in deze nieuwe wetgeving is dat een zgn. UBO-register ingevuld moet worden door de bestuurders van welbepaalde “besmette entiteiten”. UBO staat voor “Ultimate Beneficial Owner” of in het Nederlands de “uiteindelijk begunstigde”. Het UBO-register moet voor de eerste keer volledig ingevuld worden tegen 31 maart 2019.

Het UBO-register is in het leven geroepen zodat informatie omtrent de UBO’s van bepaalde bij wet gedefinieerde entiteiten op gepaste wijze worden geïdentificeerd bij de Belgische overheid. Het UBO-register moet ingevuld worden door de bestuurders van de volgende niet-beursgenoteerde entiteiten:

  • Vennootschappen;
  • Stichtingen;
  • Non-for-profit organisaties;
  • Fiduciaires, trusts en andere gelijkaardige structuren.

Indien de bestuurders van de entiteit deze rapporteringsverplichting niet behoorlijk vervullen, staan zij bloot aan een specifieke boete variërend tussen EUR 250 – EUR 50.000 en een vennootschapsrechtelijke boete variërend tussen EUR 400 – EUR 40.000. De bestuurders zijn ook verplicht maandelijks het UBO-register aan te passen wanneer zou blijken dat de informatie niet meer actueel is. Bovendien moeten zij ook minstens éénmaal per jaar de correctheid van de informatie in het UBO-register bevestigen.

Samengevat: de UBO van zulke entiteit is een natuurlijk persoon die de ultieme hoofdaandeelhouder is of een controlebelang heeft in de desbetreffende entiteit. In essentie gaat het om een natuurlijk persoon die (in)direct controle kan uitoefenen over de entiteit. Of deze persoon controle kan uitoefenen of niet, moet geval per geval nagegaan worden o.b.v. een diepgaande feitelijke analyse. De wet definieert echter dat zulke “controle” wordt geacht aanwezig te zijn wanneer de natuurlijk persoon (in)direct meer dan 25% van de aandelen of stemrechten van de vennootschap bezit.

In 2e instantie (t.w. wanneer geen UBO kan geïdentificeerd worden a.d.h.v. voornoemde 25% regel) kan de inhoud van een aandeelhoudersovereenkomst mogelijks onthullen welke personen als UBO gerapporteerd moeten worden of niet. Als laatste redmiddel moeten de leidinggevenden gerapporteerd worden als UBO. Dit kan bvb. gaan om de voorzitter(s) – natuurlijke persoon van de Raad van Bestuur en/of CEO.

De UBO-informatie moet ingevuld worden in een UBO-register dat ontworpen werd door de Algemene Administratie van de Thesaurie, die op haar beurt een onderdeel vormt van de Belgische fiscus. De volgende niet-exhaustieve lijst van informatie m.b.t. de UBO moet ingevuld worden in het UBO-register: naam, geboortedatum, nationaliteit, land van fiscale woonplaats, domicilie, … . In ieder geval zullen de nodige bewijsstukken m.b.t. de ingevulde UBO-informatie moeten bijgevoegd worden in het UBO-register.

Gelieve op te merken dat deze registratieverplichting zijn oorsprong vindt in een EU richtlijn. Daarom zullen andere EU lidstaten een gelijkaardige UBO-rapportering invoeren wat toelaat de UBO-informatie uit te wisselen, indien en waar relevant. De respectievelijke EU lidstaten zullen ook toegang hebben tot het UBO-register van andere EU lidstaten aangezien er een “EU UBO-platform” zal gecreëerd worden dat alle UBO-registers van alle EU lidstaten met elkaar verbindt.

Het voornaamste doel is de informatie in het UBO-register te gebruiken in de strijd tegen en voorkoming van het witwassen van geld en het financieren van internationaal terrorisme. Echter, door de wet van 26 maart 2018 is de Belgisch fiscus ook gemachtigd om het UBO-register te raadplegen met het oog op een correcte belastingheffing van de belastingplichtigen in België.

Ook personen die kunnen aantonen dat zij een legitiem belang hebben, kunnen toegang krijgen tot het UBO-register tegen betaling van een administratieve vergoeding. Anderzijds kan een natuurlijk persoon die geïdentificeerd wordt als UBO verzoeken om een andere persoon de toegang tot het UBO-register te weigeren wanneer de UBO aantoont dat zulke toegang een disproportioneel risico voor hem of haar inhoudt.

Momenteel heeft de Belgische fiscus reeds een FAQ en handleiding gepubliceerd omtrent de online applicatie met het oog op de UBO-registratie in het UBO-register. De wettelijke vertegenwoordiger, boekhouder of belastingadviseur van de UBO zal ook in staat zijn om het UBO-register elektronisch in te vullen in naam en voor rekening van de UBO met behulp van hun e-ID.

Door het feit dat belangrijke informatie bekend gemaakt moet worden aan de Belgische (en in het algemeen Europese) fiscus voor doeleinden van zowel “Common Reporting Standards” (t.w. CRS of “EU FACTA”) als het UBO-register, zal de Belgische fiscus een duidelijk en transparant beeld krijgen inzake de juridische en besluitvormingsstructuur van verschillende belastingplichtigen. Deze laatsten moeten zich dus bewust zijn van het feit dat de Belgische fiscus deze informatie ook kan gebruiken voor de voorbereiding en uitvoering van een fiscale controle.

Contacteer

Kurt De Haen

E: kurt.dehaen@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60

Wouter Brackx

E: wouter.brackx@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60