« Alle nieuwsberichten

De Belgische COVID-19 steunmaatregelen

“Lift the economic curve …”. Het is ondertussen duidelijk dat het Coronavirus niet enkel de gezondheid schaadt, maar ook een grote impact heeft op het bedrijfsleven. Als jouw onderneming hinder ondervindt van de verspreiding van het Coronavirus en de daarmee gepaard gaande bijzondere overheidsmaatregelen, biedt de Belgische overheid enkele steunmaatregelen aan. Deze maatregelen hebben als hoofddoel je tijdelijk voldoende financiële ademruimte te geven in deze economisch precaire situatie. Welke maatregelen zijn er en hoe vraag je ze aan?

Vraag een afbetalingsplan aan inzake fiscaliteit

Alle natuurlijke of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (ongeacht de activiteitensector) die kunnen aantonen dat ze daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het Coronavirus kunnen een afbetalingsplan inzake bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting aanvragen. Bovendien kan je vrijgesteld worden van nalatigheidsinteresten en kunnen eventuele boetes wegens niet-betaling kwijtgescholden worden.

Onder hinder wordt bvb. verstaan: een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een kettingreactie met partnerondernemingen, een verplichte sluiting voor horecazaken, etc. Ondernemingen die, onafhankelijk van het Coronavirus, reeds structurele betaalmoeilijkheden kennen, hebben uiteraard geen recht op de steunmaatregelen.

De steunmaatregel moet uiterlijk 30 juni 2020 aangevraagd worden en dit per schuld. Opgelet: de aangiften zelf dienen wel nog steeds tijdig en correct ingediend te worden. Bovendien wordt de steunmaatregel ingetrokken als het afbetalingsplan niet wordt nageleefd of indien er een collectieve insolventieprocedure ontstaat.

Steunmaatregelen inzake sociale zekerheid

Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners, die door de uitbraak van het virus in moeilijkheden komen, kunnen rekenen op de volgende sociale zekerheidssteunmaatregelen:

 • Betalingsuitstel voor de niet-betaalde voorlopige sociale bijdragen van het eerste en het tweede kwartaal van 2020. Deze aanvragen moeten vóór resp. 31/03/2020 en 15/06/2020 aangevraagd worden per mail.
 • Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen kan onder bepaalde voorwaarden aangevraagd worden als je inkomsten duidelijk lager liggen dan de berekeningsbasis van de bijdragen.
 • Aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen wegens moeilijke financiële of economische situatie van tijdelijke aard als gevolg van het Coronavirus is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Indien toegekend, tellen de vrijgestelde kwartalen echter niet mee voor je pensioenopbouw. De mogelijkheid bestaat wel om deze bijdragen later bij te betalen, om zo je pensioenrechten toch nog te vrijwaren.
 • Als je zelf ziek wordt, heb je vanaf de eerste dag ziekte recht op een uitkering van het ziekenfonds, als je minstens 8 dagen ziek bent.
 • Als je je activiteit moet onderbreken omwille van het Coronavirus (bvb. omdat je in quarantaine moet) en niet kan rekenen op een ziekte-uitkering, bestaat er wel het zogenaamde overbruggingsrecht. Gedurende deze periode krijgt hij of zij dan een uitkering. Hiervoor moet je je activiteit minstens één volledige maand onderbreken. Er zijn momenteel gesprekken om deze periode terug te brengen naar 7 opeenvolgende kalenderdagen en andere steunmaatregelen voor zelfstandigen uit te vaardigen.

Tijdelijke werkloosheid aanvragen

Niet enkel ondernemingen die volledig of gedeeltelijk moeten sluiten (de zogenaamde “lockdown”), maar ook de leveranciers van deze ondernemingen lijden zwaar onder de gevolgen van de overheidsmaatregelen. Daarom kan het nuttig zijn voor deze ondernemingen om personeel tijdelijk werkloos te maken zodat de loonkost niet langer drukt op het verlaagde resultaat van de onderneming als gevolg van de Coronaverspreiding. Bovendien wordt zo de werkgelegenheid draaiende gehouden. In principe zijn er twee vormen van tijdelijke werkloosheid waarvan gebruik kan worden gemaakt:

 • tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan ingeroepen worden door ondernemingen die als gevolg van de lockdown volledig of gedeeltelijk moeten sluiten of toeleveranciers van de voornoemde ondernemingen die volledig moeten sluiten. De lockdown wordt immers voorlopig tot 03/04/2020 aanvaard als overmacht. Merk op dat je als werkgever kan kiezen om een werknemer slechts een aantal dagen per week, en dus niet de volledige week, tijdelijk werkloos te stellen. Er moet daartoe een elektronische aangifte van de tijdelijke werkloosheid bij het werkloosheidsbureau van de RVA ingediend worden. De werknemer is aldus vrijgesteld van wachttijd en hij of zij moet dus niet eerst arbeidsdagen bewijzen vooraleer recht te hebben op een uitkering.
 • tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken kan ingeroepen worden door ondernemingen die hun normale arbeidsregeling tijdelijk niet kunnen handhaven als gevolg van een daling van hun cliënteel, productie, omzet, bestellingen, etc. Er moet daartoe een elektronische aangifte van de tijdelijke werkloosheid bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel ingediend worden. Voor bedienden gelden er striktere voorwaarden.

Indien alle voorwaarden voldaan zijn, ontvangt de werknemer momenteel een verhoogde uitkering gelijk aan 70% van zijn of haar gemiddeld geplafonneerd loon. Op deze uitkering is 26,75% bedrijfsvoorheffing verschuldigd. Bovendien heeft de werknemer die tijdelijk werkloos is gesteld wegens economische oorzaken, bovenop zijn of haar werkloosheidsuitkering recht op een aanvullende vergoeding van minstens EUR 2 per dag van economische werkloosheid, betaald door de werkgever of door een Fonds voor Bestaanszekerheid.

De Vlaamse Coronahinderpremie

In Vlaanderen kunnen ondernemingen die volledig of gedeeltelijk (in het weekend) moeten sluiten als gevolg van de lockdown tot 03/04/2020 de Coronahinderpremie aanvragen. Deze Coronahinderpremie beoogt het inkomensverlies deels te compenseren en is ook voorhanden bij bvb. hinder door openbare werken.

De Coronahinderpremie bedraagt EUR 4.000 voor ondernemingen die volledig moeten sluiten en EUR 2.000 voor ondernemingen die enkel in het weekend moeten sluiten. Bovendien hebben ondernemingen die ook na 03/04/2020 hun zaak nog moeten sluiten recht op een extra vergoeding van EUR 160 per dag. Op basis van de huidige teksten zouden in bepaalde gevallen ook horecazaken die overschakelen naar een afhaalformule, zelfstandigen in bijberoep, ambulante handelaren, etc. kunnen genieten van de Coronahinderpremie.

Tweede golf aan steunmaatregelen sinds 18/03/2020

Om de financiële gevolgen van het Coronavirus verder te verzachten, heeft de fiscus op 18/03/2020 de volgende bijkomende steunmaatregelen aangekondigd:

 • De indieningstermijn voor aangiften vennootschaps- en rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners / vennootschappen met een indieningsdeadline van 16/03/2020 is uitgesteld tot 30/04/2020;
 • Er is uitstel voor de indiening van de btw-aangiften en intracommunautaire opgaven m.b.t. februari en maart tot resp. 06/04/2020 en 07/05/2020 voor maandaangevers en tot 07/05/2020 m.b.t. het eerste kwartaal 2020 voor kwartaalaangevers;
 • De indieningstermijn voor de jaarlijkse klantenlisting is verlengd tot 30/04/2020;
 • Specifiek voor de betaling van btw en bedrijfsvoorheffing geldt er een automatisch uitstel van twee maanden, zonder dat er boetes of nalatigheidsinteresten zullen worden aangerekend. Aldus worden de betalingsdeadlines als volgt:

 • Ook voor de betaling van personen-, vennootschaps- of rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners / vennootschappen geldt er een automatisch uitstel van twee maanden, zonder dat er boetes of nalatigheidsinteresten zullen worden aangerekend. Opgelet: deze maatregel geldt slechts voor aanslagbiljetten gevestigd vanaf 12/03/2020. Is de belasting gevestigd voor 12/03/2020, is betalingsuitstel mogelijk op aanvraag (zie hierboven).

Ten slotte willen we benadrukken dat, afhankelijk van de verdere evolutie van de Coronacrisis, aanvullende maatregelen niet uit te sluiten zijn.

Contacteer

Kurt De Haen

E: kurt.dehaen@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60

Wouter Brackx

E: wouter.brackx@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60