« Alle nieuwsberichten

België staat eenmalig carry-back van fiscale verliezen toe

De Belgische overheid heeft reeds heel wat maatregelen genomen om de Belgische bedrijven en gezinnen financiële ademruimte te geven gelet op de aanhoudende coronacrisis. Een opmerkelijke maatregel is de uitzonderlijke toepassing van een éénmalige en optionele carry-back van fiscale verliezen. U kan deze reeds toepassen in de VennB aangifte die in 2020 in te dienen is. Ook in de personenbelasting wordt in een gelijkaardig carry-back regime voorzien. Hoe werkt dit?

Voor een goed begrip: dit wetsontwerp zit midden juni in een finale wetgevende fase. Het is dus nog even wachten op een definitieve wettekst.

De Belgische wetgeving wordt niet gekenmerkt door een carry-back regime van fiscale verliezen; fiscale verliezen kunnen enkel onbeperkt overgedragen worden naar latere boekjaren. Echter, de coronacrisis heeft hard om zich heen geslagen en dus dreigen heel wat bedrijven fiscale verliezen in hun boekjaar 2020 te lijden, ook al waren zij winstgevend in eerdere boekjaren. Welnu, om die bedrijven cash-flow gewijs te ondersteunen, mogen zij éénmalig een “verwacht” fiscaal verlies van 2020 wegstrepen met hun belastbare basis over het boekjaar 2019 (aanslagjaar 2020). Deze VennB aangifte m.b.t. aanslagjaar 2020 is in beginsel tegen 24 september 2020 in te dienen. Aldus vermindert de VennB kost over 2019 voor deze belastingplichtigen.

Hierbij een aantal praktische richtlijnen:

  • Zulk carry-back systeem van fiscale verliezen hoeft niet te worden geboekt, maar moet enkel verwerkt worden via het vak van de vrijgestelde reserves in de VennB aangifte m.b.t. het aanslagjaar 2020.
  • Het boekjaar 2020 loopt momenteel uiteraard nog. Daarom moet het “verwachte” fiscaal verlies van dit boekjaar zo goed mogelijk ingeschat worden. Dit is belangrijk, want indien achteraf blijkt dat het werkelijke verlies lager uitvalt dan 90% van het ingeschatte fiscaal verlies, dan volgt een afzonderlijke aanslag die varieert tussen 2%-40%. Hoe groter de overschatting van het ingeschatte fiscale verlies t.o.v. het werkelijk geleden fiscaal verlies, hoe hoger het percentage.
  • Het VennB tarief is gedaald van 29,58% naar 25% van 2019 naar 2020. De carry-back van fiscale verliezen mag niet tot positieve tax arbitrage leiden en daarom wordt de belastbare basis van 2020 aangepast om het tariefverschil te neutraliseren.
  • Mogelijks heeft de betrokken vennootschap reeds voorafbetalingen gedaan over het boekjaar 2019. Deze dreigen nu overbodig of overschat te zijn gelet op het gebruik van carry-back verliezen. Dat is geen erg, want de belastingplichtige krijgt het overschot aan voorafbetalingen (weliswaar renteloos …) terug 2 maand na datum van het aanslagbiljet.
  • Er is geen impact op de jaarrekening m.b.t. het reeds afgesloten boekjaar 2019. Inderdaad, deze belastingbesparing moet pas geboekt worden in de resultatenrekening van het boekjaar waarin het verlies effectief wordt geleden: dit is het boekjaar 2020.
  • Echter, indien de vennootschap overging tot een dividenduitkering, kapitaalvermindering of verkrijging van eigen aandelen in de periode 12 maart 2020 tot en met de datum van indiening van de VennB aangifte over aanslagjaar 2021, dan is zij uitgesloten van de carry-back fiscale gunstmaatregel. Ook wie een deelneming heeft in een vennootschap die in een belastingparadijs resideert, valt uit de boot. Hetzelfde geldt voor wie besmette betalingen deed van meer dan EUR 100.000 aan een genieter in een belastingparadijs.
  • Volledigheidshalve delen we ook mee dat het carry-back regime van fiscale verliezen te combineren is met de toepassing van fiscale consolidatie in België. Dit vergt uiteraard een planning op maat, maar biedt interessante opportuniteiten.

De invoering van een uitzonderlijke carry-back van fiscale verliezen is uniek in België, maar uiteraard zeer welgekomen in de gegeven precaire economische omstandigheden. Wie er terecht gebruik wil van maken, moet dat wel op gepaste wijze in de VennB aangifte aanslagjaar 2020 tot uiting brengen.

Contacteer

Kurt De Haen

E: kurt.dehaen@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60

Wouter Brackx

E: wouter.brackx@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60