« Alle nieuwsberichten

Belastingvermindering bij het verstrekken van crowdfunding lening aan start-up

In aanvulling op de tax shelter investering (die neerkomt op een investering in het eigen vermogen), kan een natuurlijke persoon ook de toekenning van een lening aan een start-up overwegen. In voorkomend geval, kan die persoon dan in aanmerking komen voor een voordeel in de Belgische personenbelasting die van toepassing is op crowdfunding-projecten.

Een crowdfunding-lening is een rentedragende lening die een natuurlijke persoon met fiscale woonplaats in België of in het buitenland toekent aan een KMO met ingang vanaf 1 augustus 2015. De KMO moet de lening gebruiken om een zakelijk project te financieren en dient zelf te kwalificeren als een start-up, zoals gedefinieerd voor Belgische tax shelter doeleinden (zonder verder onderscheid tussen KMO’s en micro-ondernemingen). In tegenstelling tot wat het geval is voor een tax shelter-project, komt ook de bestuurder van een start-up in aanmerking voor dit belastingvoordeel. In datgeval moet dan wel speciale aandacht worden besteed aan de 1:1 Belgische onderkapitalisatie-regel om ervoor te zorgen dat de door de start-up aan de bestuurder betaalde interest volledig aftrekbaar is in de Belgische vennootschapsbelasting.

Het belastingvoordeel komt erop neer dat de interest verkregen uit een maximale crowdfunding-lening van EUR 15.000 belastingvrij is gedurende 4 jaar.

Een natuurlijke persoon kan verschillende crowdfunding-leningen geven, zij het dat enkel de interest voortvloeiende uit het maximale totaalbedrag van de lening (EUR 15.000) in aanmerking komt voor de belastingvermindering in de Belgische personenbelasting. Om de Belgische belastingdienst toe te laten te controleren of deze drempel al dan niet wordt overschreden, zal de belastingplichtige elke crowdfuning-lening moeten melden in zijn of haar Belgische belastingaangifte.

De lening moet een minimale duur van 4 jaar hebben, maar kan worden terugbetaald vóór de vervaldatum. Daarenboven moet de crowdfunding-lening verplicht worden verleend door tussenkomst van een erkend crowdfunding-platform dat gevestigd is binnen de Europese Economische Ruimte. Om fiscaal misbruik tegen te gaan, is de herfinanciering van leningen niet toegestaan. De crowdfunding-belastingvermindering kan evenmin genoten worden indien een voormalige ‘oude’ zelfstandige onderneming louter wordt ingebracht in een nieuw opgerichte vennootschap.

Het crowdfunding belastingvoordeel wordt zeer goed onthaald door het Belgische bedrijfsleven omdat start-ups zo vlotter geldmiddelen kunnen ophalen. Verlies echter niet uit het oog dat verschillende fundamentele en formele voorwaarden moeten zijn vervuld om van het belastingvoordeel te genieten.

Contacteer

Kurt De Haen

E: kurt.dehaen@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60

Wouter Brackx

E: wouter.brackx@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60