« Alle nieuwsberichten

Aanslag geheime commissielonen mag niet leiden tot dubbele taxatie

De aanslag voor geheime commissielonen is een vlak Belgisch vennootschapsbelastingtarief dat van toepassing is op niet-aangegeven beroepsinkomsten. Recente Belgische rechtspraak werpt een interessant licht op onder welke voorwaarden een geheim commissieloon (niet) tweemaal kan worden belast, t.w. aan 100% in hoofde van de vennootschap en aan progressieve (max. 50%) Belgische personenbelasting in hoofde van de begunstigde.

Alvorens we deze rechtspraak toelichten, vatten we de belangrijkste kenmerken van de aanslag geheime commissielonen even samen.

Een vlak vennootschapsbelastingtarief van 102% of 51% (100% en 50% vanaf 2020)

Een “geheim commissieloon” is beroepsinkomen dat niet gerapporteerd is op een inkomstenfiche (bvb. een loonfiche) door de schuldenaar van het inkomen. Zoals bekend, is de aanslag geheime commissielonen een afzonderlijk vlak vennootschapsbelastingtarief, t.w.:

  • Een tarief van 100% is van toepassing als de genieter een natuurlijk persoon is;
  • Een tarief van 50% is van toepassing als de genieter een vennootschap is.

Merk op dat de belastbare basis van een geheime commissieloon niet kan weggestreept worden met fiscale verliezen of andere tax assets en bijgevolg dus altijd aanleiding geeft tot een effectieve cash-out belastingkost.

Twee uitzonderingsregels

Echter, in 2 situaties is de aanslag geheime commissielonen niet van toepassing:

  • De belastingplichtige toont aan dat de genieter het inkomen heeft opgenomen in een aangifte in de inkomstenbelasting in België of in het buitenland, of;
  • De aanslag geheime commissielonen is niet van toepassing als de genieter van de beroepsinkomsten ondubbelzinnig binnen 2,5 jaar wordt geïdentificeerd te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar waarin het geheime commissieloon werd betaald.

Kan een geheim commissieloon tweemaal belast worden?

Volgens de traditionele visie van de Belgische fiscus is zulke dubbele belasting mogelijk in de volgende gevallen:

  • Stel dat de voornoemde 2,5 jaar termijn is verstreken, dan kan de fiscus de vennootschap die het geheim commissieloon draagt belasten
  • Echter, de begunstigde van het geheim commissieloon kan nog steeds worden belast binnen de 3 jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Bijgevolg kan ook deze laatste mogelijks nog worden belast als die persoon wordt geïdentificeerd na de termijn van 2,5 jaar maar vóór het einde van een dergelijke 3 jaar termijn …

Het Antwerpse Hof van Beroep heeft aan het Belgische Grondwettelijk Hof de vraag gesteld of dergelijke dubbele belasting in lijn is met de Belgische Grondwet. Op 26 september 2019, heeft het Grondwettelijk Hof beslist dat dubbele belasting niet mogelijk is in het volgende geval: indien de begunstigde nog effectief belast wordt binnen de 3 jaar termijn, zou de vennootschap niet onderworpen mogen worden aan de aanslag geheime commissielonen.

Het andere goede nieuws is dat de Belgische Minister van Financiën heeft bevestigd dat hij de beslissing van het Grondwettelijk Hof zal respecteren! Vennootschappen die reeds onderworpen zijn geweest aan de aanslag geheime commissielonen (terwijl ook de begunstigde effectief is belast) kunnen nu een bezwaar indienen binnen de 6 maanden vanaf de datum van het aanslagbiljet of kunnen een verzoek tot ambtshalve ontheffing indienen binnen de 5 jaar te rekenen vanaf de datum van het aanslagbiljet, om de reeds betaalde aanslag geheime commissielonen terug te vorderen.

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat “geheime commissielonen” een zeer delicate kwestie zijn op het Belgische belastingtoneel, die voorzichtig moet worden behandeld omdat niet-compliant belastingbetalers zwaar worden bestraft. Niettemin kunnen belastingplichtigen die de aanslag geheime commissielonen eerder hebben betaald, nu overwegen om een terugbetaling te vragen als ze aan alle voorwaarden voldoen.

Contacteer

Kurt De Haen

E: kurt.dehaen@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60

Wouter Brackx

E: wouter.brackx@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60