« Alle nieuwsberichten

Overweeg om in 2021 een wederopbouwreserve aan te leggen om uw solvabiliteitsgraad te verbeteren

Een opmerkelijke nieuwe coronamaatregel is de mogelijkheid om een wederopbouwreserve aan te leggen vanaf 2021. Dit is nuttig om de solvabiliteit van de betrokken vennootschap te verbeteren. Immers, wanneer de coronacrisis een flinke hap in het eigen vermogen van de vennootschap heeft gezet, kan een wederopbouwreserve een fiscaal interessante oplossing bieden om dit te herstellen. Hoe werkt dit?

Het concept van de wederopbouwreserve wordt het best geïllustreerd aan de hand van een cijfermatig voorbeeld. Stel dat BelCo voor de coronacrisis een boekhoudkundig eigen vermogen van EUR 400.000 had, daar waar dit als gevolg van de crisis met EUR 80.000 is gedaald omdat 2020 een verliesjaar was ten bedrage van EUR 80.000. Welnu, door vanaf 2021 een wederopbouwreserve te aan te leggen van EUR 80.000 wordt dit gat op elegante wijze dicht gefietst. Zodoende komt de solvabiliteit van BelCo dus geenszins in het gedrang.

Zulke wederopbouwreserve is een belastingvrije reserve en reduceert aldus de belastbare basis van BelCo vanaf boekjaar 2021. Het bedrag van de reserve is beperkt tot de boekverliezen over 2020 met een absoluut plafond van EUR 20.000.000. De reserve moet binnen de 3 jaar worden aangelegd te tellen vanaf boekjaar 2021. Zoals dat geldt voor iedere belastingvrije reserve blijft zij belastingvrij zolang de zgn. onaantastbaarheidsvoorwaarde is ingevuld, t.w. de reserve moet onaangeroerd op een afzonderlijke passiefrekening van de balans blijven staan.

Echter, indien BelCo overging tot een dividenduitkering, kapitaalvermindering, uitkering van tantièmes of verkrijging van eigen aandelen sedert 12 maart 2020, dan is zij uitgesloten van deze gunstmaatregel. Ook wie een deelneming heeft in een vennootschap die in een belastingparadijs resideert, valt uit de boot. Hetzelfde geldt voor wie betalingen deed van meer dan EUR 100.000 aan een genieter in een belastingparadijs. Ten slotte mag het personeelsbestand van BelCo niet tot 85% gekrompen zijn als gevolg van de coronacrisis. Daarom zullen de personeelskosten van 2020 getoetst worden aan deze van 2019. Als er zich een daling van meer dan 15% in de personeelskosten voordoet, wordt de reserve navenant belastbaar.

De wederopbouwreserve is uniek in België, maar uiteraard zeer welgekomen in de gegeven precaire economische omstandigheden. Wie er terecht gebruik wil van maken, moet dat wel op gepaste wijze in zowel de jaarrekening als de fiscale aangifte tot uiting brengen. Om de reserve belastingvrij te houden, moeten jaarlijks ook de nodige parameters onder controle gehouden worden.

Contacteer

Kurt De Haen

E: kurt.dehaen@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60

Wouter Brackx

E: wouter.brackx@pkf-vmb.be
T: +32 (0)2 460 09 60